top of page

Informacja o przetwarzaniu i przechowywaniu danych OSOBOWYCH
 

OCHRONA PRYWATNOŚCI DANYCH
 

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. W związku z tym pragniemy Cię poinformować, w jaki sposób zapewniamy ochronę Twoich danych i jakie dane zbieramy w jakim celu.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych przez Administratora,
w szczególności za pośrednictwem strony internetowej www.wilczeszlaki.pl

W Polityce prywatności opisano, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób z nich korzystamy
i je udostępniamy, oraz jakich wyborów może dokonywać użytkownik w odniesieniu do tych informacji. Zalecamy zapoznanie się z tymi zasadami.

 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych dokonywane będzie zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (dalej „ RODO”).

DANE ADMINISTRATORA:

GROT – Centrum Szkolenia Taktycznego Sportu i Turystyki Ul. Sara 5/33, 80 -116 Gdańsk
 

Kontaktowy adres e-mail Administratora: wilczeszlaki3m@gmail.com
 

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE

Jako dane osobowe definiujemy dane, które dotyczą każdej osoby fizycznej (w tym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), obejmujące m.in. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, cele treningowe oraz inne dane podawane przez Państwa
w formularzach na stronie www.wilczeszlaki.pl.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu oraz świadczenia usług na Państwa rzecz.

Dane osobowe gromadzone są w następujących celach:

–       aby realizować umowę z Użytkownikiem i świadczyć usługi;

–       aby oferować nowe usługi i produkty (pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych, w tym na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną);

–       aby poprawiać jakość świadczonych usługi i zarządzać wydajnością;

–       aby zbierać opinie o usługach i produktach;

–       aby wypełniać zobowiązania prawne, w tym zobowiązania przewidziane prawem podatkowym;

–       w przypadku zaistnienia takiej konieczności – w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

–       aby nawiązać kontakt z osobami składającymi aplikację w ramach procedury rekrutacyjnej na stronie www.wilczeszlaki.pl 

Przetwarzamy Państwa dane na podstawie:

–       art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody – w odniesieniu do prowadzenia działań marketingowych

–       art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. z uwagi na konieczność przetwarzania danych w celu wykonania usług na Państwa rzecz, jak również nawiązanie kontaktu z osobami aplikującymi o współpracę

–       art. 6 ust. 1 lit c RODO, tj. w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków podatkowych;

–       art. 6 ust.  ust. 1 lit f RODO, tj. w związku z zaistnieniem prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, tj. możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jak również poprawiania jakości świadczonych usług oraz zarządzania wydajnością.

Dane osobowe przechowujemy nie dłużej, niż jest to konieczne, aby zrealizować cele, dla których te dane zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy wymagają ich dłuższego przechowywania, w szczególności przepisy prawa podatkowego.
 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DANYMI

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów samodzielnie w charakterze administratora danych osobowych w rozumieniu RODO.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych  przed ich udostęnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem właściwych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Państwa dane nie są poddawane profilowaniu.
 

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane mogą być przekazywane Działom  z grupy Administratora, prowadzącym działalność pod marką GROT Lub Wilcze Szlaki.

Państwa dane mogą być także przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym usługi wspierające działalność podstawową Administratora (jak np. dostawcom systemów rezerwacji/płatności za usługi świadczone przez Administratora), trenerom, masażystom, fizjoterapeutom, jak również podmiotom świadczącym usługi księgowe, transportowe, ubezpieczeniowe, organizatorom turniejów sportowych /dotyczy sekcji sportowych/ pocztowe/kurierskie, informatyczne oraz doradcze, w tym usługi prawne.

Dane mogą być także udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Do Twoich danych mogą mieć dostęp firmy, które pomagają nam zrealizować dla Ciebie naszą ofertę , a także firmy obsługujące nasze systemy informatyczne. Podajesz dane dobrowolnie, jednak ważne jest, że odmowa ich podania spowoduje brak możliwości skorzystania z naszej oferty a nasi Partnerzy nie będą mieli jak się z tobą skontaktować.


PAŃSTWA PRAWA

Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych;

  • żądania sprostowania swoich danych;

  • żądania usunięcia swoich danych;

  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;

  • cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych;

  • wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania swoich danych.

Każde z ww. żądań mogą Państwo wnieść pisemnie na adres Administratora podany lub drogą e-mailową na adres: wilczeszlaki3m@gmail.com

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


PLIKI COOKIES

Niektóre części naszej strony internetowej korzystają z ciasteczek, czyli cookies. Są to niewielkie, nieszkodliwe pliki tekstowe, zapisywane przez Twoją przeglądarkę na komputerze. Serwis wykorzystuje pliki cookie m.in. aby zapamiętać Twoją nazwę użytkownika oraz zbierać dane dotyczące ruchu na stronie internetowej, które wykorzystywane są w celu dostosowania oferty do potrzeb użytkowników.

Korzystanie z naszej strony internetowej w pełnym zakresie jest możliwe także bez ciasteczek. Możesz wybrać takie ustawienia przeglądarki, aby informowała Cię o ciasteczkach, akceptowała je bądź odrzucała.
 

GOOGLE

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia firmy Google Inc. („Google”) służącego do analizy stron internetowych. Google Analytics używa tzw. ciasteczek, czyli plików tekstowych zapisywanych na Twoim komputerze, które umożliwiają analizę tego, w jaki sposób korzystasz ze strony internetowej. Zebrane za pomocą ciasteczek informacje są z reguły wysyłane na serwer Google do USA i tam zapisywane.

Jeżeli na tej stronie uruchomiona jest opcja anonimizacji adresu IP, Twój adres IP zostanie uprzednio skrócony przez Google na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych sygnatariuszy Porozumienia o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP będzie przesyłany przez Google do USA i dopiero tam skracany. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje w celu analizy Twojego sposobu korzystania z tej strony, sporządzania raportów na temat Twojej aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia dodatkowych usług na rzecz operatora tej strony internetowej, związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej i użytkowaniem internetu. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Możesz zablokować funkcję zapisywania ciasteczek, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce; pamiętaj jednak, że w przypadku zablokowania ciasteczek możesz nie być w stanie korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz także zablokować rejestrację danych tworzonych z wykorzystaniem ciasteczek i dotyczących Twojego sposobu korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz ich przetwarzanie przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod adresem http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje o Google Analytics i ochronie danych osobowych).

Pragniemy Cię poinformować, że na niniejszej stronie internetowej narzędzie Google Analytics korzysta z kodu „gat._anonymizeIp();”, co gwarantuje, że adresy IP są rejestrowane w sposób zanonimizowany (tzw. maskowanie IP).
 

AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Co jakiś czas możemy aktualizować niniejszą politykę. Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy o nich użytkowników za pośrednictwem e-maili. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo korzystanie z naszych usług po takim powiadomieniu oznacza zgodę na aktualizację niniejszej polityki.

Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszej polityki w celu uzyskania najnowszych informacji o naszych praktykach w zakresie ochrony prywatności.


WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 01.03.2021r.
 

MASZ PYTANIA ODNOŚNIE NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI?

Zapraszamy do kontaktu pocztą elektroniczną na adres wilczeszalki3m@gmail.com

bottom of page